Ochrona Danych Osobowych

Polityka Prywatności ADM Mateusz Młynarczyk

I. Postanowienia ogólne

Celem niniejszej Polityki Prywatności ADM Mateusz Młynarczyk (dalej: „Polityka”) jest szczegółowy opis sposobu, w jaki ADM Mateusz Młynarczyk ul. Zielna 13B, 05-270 Marki (dalej: „ADM Mateusz Młynarczyk”, „my”) będzie gromadziła i wykorzystywała informacje przekazywane przez osoby korzystające ze strony sklepu internetowego (www.admmarki.pl) (dalej: „Użytkowników”), w tym również w odpowiednich przypadkach dane osobowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką.

II. Ochrona danych osobowych innych danych Użytkowników

ADM Mateusz Młynarczyk przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszej strony internetowej oraz wszelkich dostępnych za jej pośrednictwem aplikacji i usług (dalej: „Portal”, „Witryna”). Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą Portalu przetwarzane są zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L 119, 04/05/2016, s. 1- 88) (dalej: „RODO”). Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie z Portalu w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia ADM Mateusz Młynarczyk danych osobowych Użytkownika. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne dla celów świadczenia usług przez ADM Mateusz Młynarczyk.

Rozumiemy, jak ważne jest zachowanie poufności danych osobowych. Powierzając nam swoje dane, Użytkownik może być pewny, że dołożymy należytej staranności, aby dane Użytkowników były przetwarzane w sposób zgodny z prawem.

Kto jest administratorem danych Użytkownika?

W chwili przesłania nam swoich danych osobowych ADM Mateusz Młynarczyk staje się ich administratorem w rozumieniu RODO.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników przyznajemy wyłącznie tym pracownikom lub partnerom, którym wiedza ta jest niezbędna do zapewnienia wsparcia w zakresie realizacji zleceń Użytkowników dotyczących naszych produktów lub usług. Wdrożyliśmy procedury w zakresie zabezpieczenia i użytkowania danych osobowych.

W jaki sposób chronimy informacje?

Podane przez Użytkownika dane przechowywane są i przetwarzane przez ADM Mateusz Młynarczyk z zachowaniem należytej staranności zgodnie z RODO. Chociaż ADM Mateusz Młynarczyk dokłada należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych nam danych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Internetu nie jest do końca bezpieczne i dlatego nie możemy w każdym przypadku zagwarantować bezpieczeństwa lub nienaruszalności danych osobowych przekazanych nam przez Użytkownika lub Użytkownikowi przez Internet.

Jakiego rodzaju informacje o Użytkowniku gromadzimy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

Korzystanie z usług ADM Mateusz Młynarczyk będzie wymagało podania określonych informacji. Informacje te mogą obejmować m.in imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane do dokonywania płatności, a także inne niezbędne informacje, w szczególności wymagane przez właściwe przepisy prawa. Okresowo możemy również wymagać podania dalszych informacji w celu usprawnienia świadczonych usług. Większość informacji uzyskujemy bezpośrednio od Państwa za pośrednictwem wniosków lub innych formularzy, a także poprzez prowadzenie rejestrów informacji podawanych nam w toku usług świadczonych na bieżąco na rzecz naszych klientów.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawieraniem lub wykonywaniem umów i w celu marketingu produktów i usług oferowanych ADM Mateusz Młynarczyk zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników?

ADM Mateusz Młynarczyk może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom współpracującym, tj. firmom, których ADM Mateusz Młynarczyk jest w stałej współpracy (banki, firmy inwestycyjne, audytorzy, firmy dostarczające inne usługi finansowe, firmy informatyczne, doradcze lub firmy kurierskie).

Lokalizacja

Świadczenie przez ADM Mateusz Młynarczyk usług może wymagać przekazania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz ADM Mateusz Młynarczyk w innych krajach, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazania do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, ADM Mateusz Młynarczykstosuje zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma możliwość uzyskania kopii jej danych.

Organy państwowe

W przypadku, gdy o udostępnienie danych osobowych Użytkownika wystąpią do ADM Mateusz Młynarczyk uprawnione organy państwowe, w szczególności organy ścigania, organy egzekucyjne, organy kontroli skarbowej, sądy, organ publiczny powołany w celu ochrony danych osobowych, ADM Mateusz Młynarczyk udostępnia dane osobowe Użytkownika.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika?

ADM Mateusz Młynarczyk przechowuje dane osobowe Użytkownika przez okres obowiązywania umowy łączącej Użytkownika z ADM Mateusz Młynarczyk dla celów realizacji usługi oraz związanych z nią funkcjonalności, jak również do celów marketingowych. Po wygaśnięciu stosunku umownego, dane Użytkownika są anonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia transakcji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane ADM Mateusz Młynarczyk będzie przechowywać jeszcze przez okres 6 lat od wygaśnięcia stosunku umownego dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług, zaś w sytuacji braku nawiązania stosunku umownego dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z uczestnictwem w akcjach promocyjnych). Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych ADM Mateusz Młynarczyk przechowuje przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookie. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookie znajdują się poniżej w części III. Używanie ciasteczek – pliki cookie. Dane osobowe Użytkowników pozyskane przez ADM Mateusz Młynarczyk za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przechowywane przez okres 1 miesiąca.

Jakie są prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych?

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Zgodnie z art. 21 RODO, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli ADM Mateusz Młynarczyk przetwarza jego dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, np. w związku z wykonywaniem umowy, marketingiem produktów i usług, prowadzeniem statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu oraz ułatwieniem korzystania z Portalu.

Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i ADM Mateusz Młynarczyk nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, ADM Mateusz Młynarczyk usunie dane Użytkownika, wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Zgodnie z art. 18 RODO, Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych (wówczas ADM Mateusz Młynarczyk ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych Użytkownika, nie dłużej jednak niż na 14 dni), gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik żąda ograniczenia ich wykorzystania, gdy dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ale są potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych (wówczas ADM Mateusz Młynarczyk ogranicza przetwarzanie danych na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów Użytkownika, jego praw i wolności przeważa nad interesami, które ADM Mateusz Młynarczyk realizuje przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika).

Prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia informacji o Użytkowniku

Art. 15 RODO stanowi, że Użytkownik ma prawo uzyskać od ADM Mateusz Młynarczyk potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje m.in. o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii wszelkich posiadanych przez ADM Mateusz Młynarczyk danych osobowych na jego temat oraz do poinformowania ADM Mateusz Młynarczyk o wszelkich zauważonych nieścisłościach. Przewidziane są jednak w tym zakresie wyjątki. Użytkownik w dowolnym momencie może powiadomić ADM Mateusz Młynarczyk o tym, że jego dane uległy zmianie lub że pragnie, aby ADM Mateusz Młynarczykt sprostowała lub usunęła posiadane przez nią dane osobowe użytkownika. Zgodnie z poleceniem dokonamy zmiany, poprawy lub usunięcia danych osobowych z naszej bazy, z wyłączeniem jednak zakresu, w jakim jesteśmy zobowiązani do przechowywania ich na mocy regulacji lub przepisów prawa w celu świadczenia na rzecz użytkownika usług, o jakie się do nas zwrócił lub prowadzenia stosownych rejestrów działalności.

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO, Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

W jakim czasie spełniamy żądanie Użytkownika?

Jeżeli Użytkownik występuje do nas z żądaniem wykonania któregoś z wymienionych powyżej uprawnień, to spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymaniu. W przypadku gdy nie będziemy mogli spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę otrzymanych żądań, to spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Użytkownik będzie informowany uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Jak się można z nami kontaktować?

W celu zgłoszenia wniosku o dostęp do danych, należy skontaktować się z nami weryfikując swoją tożsamość oraz podając o jakie informacje chodzi. Użytkownik może się skontaktować z administratorem pod adresem e-mail: admsklepmarki@gmail.com

III. Używanie ciasteczek – pliki cookie

ADM Mateusz Młynarczyk używa plików cookie do gromadzenia informacji. Pliki cookie to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (dysku twardym) Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dlaczego używamy plików cookie?

ADM Mateusz Młynarczyk wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

  1. a. zapewnienia Użytkownikowi precyzyjniejszego i dogodniejszego korzystania z Witryny, dostosowania zawartości stron internetowych ADM Mateusz Młynarczyk do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  2. b. badania aktywności Użytkownika na Portalu w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron, jak również identyfikowanie źródła, z którego Użytkownik trafił na Witrynę;
  3. c. utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu).
  4. d. Ciasteczka są często wykorzystywane przez wiele witryn w Internecie. Użytkownik może wybrać czy i w jaki sposób ciasteczko będzie akceptowane poprzez zmianę preferencji i opcji w swojej przeglądarce. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce, dostęp do niektórych części Witryny może być niemożliwy.

ADM Mateusz Młynarczyk stosuje dwa główne rodzaje plików cookie:

  1. a. tzw. cookies stałe (z ang. „persistent cookies”) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  2. b. tzw. cookies sesyjne (z ang. „session cookies”) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się lub zamknięcia okna przeglądarki.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, w tym wyłączania, blokowania i usuwania plików cookies, dostępne są w ustawieniach oprogramowania konkretnej przeglądarki internetowej.

ADM Mateusz Młynarczyk informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach Witryny. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Więcej informacji na temat ciasteczek znajdziecie Państwo na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl, www.aboutcookies.org lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej. Niniejsza Polityka obejmuje wykorzystanie ciasteczek wyłącznie przez niniejszą Witrynę i nie odnosi się do wykorzystania ich przez jakąkolwiek osobę trzecią. Jeżeli Użytkownik otworzy u nas rachunek, będzie musiał korzystać z naszego oprogramowania, które umożliwia nam wykorzystanie ciasteczek (ang. ‘cookies’) w odniesieniu do dostępu Użytkownika do niniejszej Witryny.

IV. Odnośniki do innych stron internetowych

Na naszej witrynie dostępne są odnośniki do witryn prowadzonych przez inne podmioty. Odnośniki te podajemy dla wygody Użytkownika, jednak nie dokonujemy przeglądów, kontroli ani nie monitorujemy praktyk w zakresie prywatności obowiązujących na witrynach prowadzonych przez inne podmioty. Niniejsza Polityka nie odnosi się do witryn prowadzonych przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania witryn prowadzonych przez osoby trzecie ani za transakcje Użytkownika realizowane z tymi osobami. Zachęcamy Użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich, w szczególności, jeśli gromadzone są za ich pośrednictwem dane osobowe Użytkownika.

V. Postanowienia końcowe

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Zachęcamy Użytkowników do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej Polityki w celu śledzenia zmian w jej treści. Korzystanie z niniejszej witryny jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszej Polityki. W razie braku zgody ADM Mateusz Młynarczyk nie będzie udzielała dostępu swoich usług, a korzystanie z nich należy natychmiast przerwać.

Wszelkie spory dotyczące niniejszej Polityki nierozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Kontakt

ADM Mateusz Młynarczyk
ul. Zielna 13b,
05-270 Marki k. Warszawy

731 002 889
sklep@AdmMarki.pl
NIP: 125 169 07 41

Godziny otwarcia 

Pon-pt 8-18

sobota 8-14

TikTok logo

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa